OBCHODNÍ PODMÍNKY - eShop - www.hackovani-hracek.cz

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě https://www.hackovani-hracek.cz (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi prodejcem „Háčkování Hraček“ jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu https://www.hackovani-hracek.cz  straně druhé. Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ObčZ“), a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Vystavením objednávky kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil/a a souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním a nákupním řádem prodávajícího 

2.2. Potvrzení objednávky provede prodávající. Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou a/nebo e-mailovou zprávou na adresu, kterou uvedl při nákupu.

2.3. Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.

2.4. Při požadavku změny charakteru objednaného zboží (barva, velikost, tvar) v doplňkové zprávě objednávky nemusí prodávající na tuto změnu brát ohled. V takovém případě může objednávku odmítnout. Změnu charakteru zboží je možné předem domluvit s prodávajícím vnitřní poštou (e-mailem) a vyrobit zboží podle přání kupujícího. Postup při objednání zboží na zakázku je popsán v odstavci č. 5 - Zboží na zakázku.

2.5. O přijetí platby a následném odeslání zboží je kupující informován vnitřní poštou nebo e-mailovou zprávou na zadanou adresu. 

2.6 Platba bankovním převodem má být uhrazena do 10 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky.

Při nesplnění této podmínky dojde po 14 dnech ke stornování objednávky.

 

3. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

3.1. Kupující má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt). Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta) v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s novým zabalením zboží. Je možné vrátit i zboží použité, avšak čisté a nepoškozené. Dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy v 14denní lhůtě, musí dodat prodávajícímu zakoupené zboží s veškerým příslušenstvím (tzn. včetně faktury či paragonu, záručního listu apod.) na adresu prodejce uvedenou na faktuře či paragonu. Po doručení vráceného zboží obdrží kupující finanční prostředky nejpozději do 14 dnů. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.

3.2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo na zakázku upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

3.3. Kupující musí před vrácením zboží o tomto kroku informovat písemně prodávajícího (např. vnitřní poštou, e-mailem, SMS).

3.4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez zjevných vad způsobených užíváním a ve vhodném obalu, který zabrání možnému poškození zboží při přepravě. Zboží posílané zpět není možné zasílat na dobírku. 

3.5. Částka za zakoupené zboží bude kupujícímu vrácena po navrácení zboží prodávajícímu nebo po doložení dokladu o jeho odeslání.

3.6. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.

 

4. Dodací podmínky

4.1. Platbu za zboží a poštovné zašle kupující v českých korunách na bankovní účet prodávajícího. Prodávající odešle kupujícímu zboží po obdržení platby.

4.2. Zboží je odesíláno Českou poštou jako doporučená zásilka, případně jako balík, nebo jinými dopravci dle aktuální nabídky (zásilkovna, DPD kurýr). Poštovné a balné je účtováno s ohledem na aktuální ceník České pošty (zásilkovny, DPD kurýra).

4.3. Pokud si kupující přeje zaslat zboží jinou službou České pošty, jako je např. balík do ruky či balík na poštu, informuje o tom prodávajícího.

4.4. Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty (zásilkovny, DPD kurýrem) a předběžná základní cena je uvedena u každého jednotlivého zboží. Dle velikosti a ceny celé objednávky může být poštovné prodávajícím navýšeno při potvrzení objednávky na správnou cenu odpovídající zásilce. Prodávající si vyhrazuje právo navýšit poštovné za tyto služby dle aktuálního ceníku České pošty (zásilkovny, DPD kurýra).

4.5.  Kupující je povinen si při přebírání zásilky od dopravce zkontrolovat celistvost zásilky. Je-li zásilka viditelně poškozena (porušený obal, rozlepená lepící páska, promáčknutý karton a pod.), je povinen tuto skutečnost ihned oznámit dopravci přímo na místě převzetí a poškozenou zásilku má právo odmítnout převzít. Pokud kupující převezme od dopravce poškozenou nebo otevřenou zásilku, prodávájící nezodpovídá za stav jejího obsahu (poničené či odcizené zboží), v tomto případě nemůže být uznáno zboží k reklamaci.

 

5. Zboží na zakázku

5.1 Zadání zboží na zakázku

5.1.1 Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

5.1.2 Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat elektronickou poštou.

5.1.3 Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

5.2 Průběh objednání zboží na zakázku

5.2.1 Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.

5.2.2 Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.

5.2.3 Po zákazníkovi může být dle charakteru objednávky požadována záloha ve výši 50% až 100% dohodnuté ceny. V takovém případě bude zákazníkovi vystaveno speciální zboží s ilustrační fotografií a přesným popisem včetně dohodnutého postupu. U zboží bude uvedena plná cena a v popisu bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva.

5.2.4 Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.

5.2.5 V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena pouze zbylá část zálohy.

5.3 Vyhotovení zboží na zakázku

5.3.1 Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka a neprodleně ho informuje.

5.3.2 Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.

5.3.3 Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

5.4 Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku

5.4.1 U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod. Na dobírku není zboží zasíláno.

5.5 Vrácení a reklamace zboží na zakázku

5.5.1 Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.

5.5.2 Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 6. Reklamační řád

 

6. Reklamační řád

Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona Občanského zákoníku v platném znění a zákona O ochraně spotřebitele v platném znění.

6.1. Záruční doba

6.1.1 Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.

6.1.2 Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

6.1.3 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

6.1.4 V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

6.1.5 Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.

6.1.6 Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení, vady vzniklé používáním zboží, ani na vady způsobené nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo nesprávným užíváním.

6.2 Postup při uplatnění reklamace

6.2.1 Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky interní poštou, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady. Poté musí zboží řádně zabalit ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Poté musí zboží zaslat na vlastní náklady na adresu prodávajícího.

6.2.2 Reklamaci je možné uplatnit poštou. Náklady na dopravu k Prodejci hradí Kupující. Náklady na dopravu ke Kupujícímu jsou hrazeny z prostředků Prodejce. Zboží, které posíláte za účelem reklamace nebo které vracíte ve 14denní lhůtě, nikdy neposílejte na dobírku. Taková zásilka nebude převzata.

6.3 Provedení reklamace

6.3.1 Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.

6.3.2 O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka předem dohodnutým způsobem (písemně nebo e-mailem).

6.3.3 V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup. Upozornění: Barevnost zboží se může částečně odlišovat v závislosti na použitém typu a kalibraci monitorů. Drobná barevná nebo rozměrová odlišnost produktů není relevantním důvodem pro podání reklamace.

 

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prodávající tímto prohlašuje, že veškeré údaje poskytnuté kupujícím jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nebudou za žádných okolností poskytnuty třetím osobám a nebudou použity k marketingovým účelům. 

 

9. Informace o zpracování osobních údajů

9.1. Prodávající www.hackovani-hracek.cz se sídlem Barandovská 441, Příbram 3, IČO: 06311326 zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen "Nařízení", následující osobní údaje zákazníků:

- v případě fyzických osob: jméno a příjmení, adresu bydliště, číslo bankovního účtu, e-mailovou adresu, telefonní číslo

- v případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob, telefonní číslo kontaktních osob, e-mailovou adresu kontaktních osob, název společnosti, webovou adresu obchodu, e-mailovou adresu společnosti, fakturační adresu, IČO, DIČ, číslo bankovního účtu.

9.2. Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat pouze za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinnosti smluvních stran, a jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.3. Osobní údaje budou zpracovávány prodejcem za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a souhlasí s jejich zpracováním.

9.6. Na e-mailovou adresu uvedených kontaktních osob mohou být v případě zájmu zákazníka prodejcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv na přání zákazníka odhlásit zasláním žádosti o zrušení na e-mailovou adresu prodejce: hackovane-hracky@wbs.cz. Emailová adresa bude za tímto účelem prodejcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

9.7. Zpracování daných osobních údajů provádí pouze prodejce sám: www.hackovani-hracek.cz, dané osobní údaje pro něho nezpracovávají žádní jiné zpracovatelé ani třetí strany.

9.8. Zákazník má podle Nařízení právo:

- požadovat po prodejci informaci, jaké osobní údaje kupujících zpracovává,

- vyžádat si u prodejce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

- požadovat po prodejci výmaz těchto osobních údajů, tento výmaz prodejce provede, nebude-li v rozporu se zákonem nebo oprávněnými zájmy prodejce

- na účinnou soudní ochranu, pokud má kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s tímto Nařízením,

- na přenositelnost údajů,

- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu prodejce.

9.9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)  prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí Českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31. července 2017.